Từ ngày 86, các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô được kiểm định ô tô