Từ ngày 17 tới, biển số ô tô sẽ được quản lí theo mã định danh của chủ sở hữu (1)